Privatumo politikos 2018-05-22 redakcija

UAB CREDITREFORM LIETUVA, juridinio asmens kodas 122282731, buveinės adresas A.Jakšto g. 9-225, Vilnius, būdama tarptautinio kredito valdymo paslaugų įmonių susivienijimo „Verband der Vereine CREDITREFORM e.V.“ nare, rūpinasi savo klientų bei kontrahentų privatumu ir jų duomenų saugumu bei įgyvendindama Europos Parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 šioje privatumo politikoje apibrėžia savo įsipareigojimus ir atsakomybę saugant ir gerbiant asmenų privatumą, atskleidžia asmens duomenų tvarkymo tikslus ir pagrindus, informuoja asmenis apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Privatumo politika taikoma, kai ketinate naudotis ar naudojatės, buvote pasinaudoję UAB Creditreform Lietuva paslaugomis, turėjote ar turite kitų teisinių santykių su UAB Creditreform Lietuva tiesiogiai ar netiesiogiai.  

Dėl ko tvarkome Jūsų duomenis?

Tvarkomų asmens duomenų apimtis daugiausiai priklauso nuo to, kokie teisiniai santykiai tarp Jūsų ir UAB Creditreform Lietuva yra susiklostę. Jie gali būti išskirti į keturias pagrindines grupes:

 1. Jūs ketinate būti, esate ar buvote UAB Creditreform Lietuva klientas ar kliento atstovas (darbuotojas);

 2. Jūs esate UAB Creditreform Lietuva skolininkas ar skolininkas trečiojo asmens, kurio naudai UAB Creditreform Lietuva vykdo tarpininkavimo veiksmus atgaunant įsiskolinimą iš Jūsų;

 3. Jūs ketinate būti, esate ar buvote UAB Creditreform Lietuva darbuotojas/paslaugų teikėjas;

 4. Jūs esate ar buvote juridinio ar jam prilyginto asmens dalyviu, valdymo organu ar atstovu, o informacija apie tokį juridinį ar jam prilygintą asmenį yra talpinama UAB Creditreform Lietuva priklausančioje duomenų bazėje www.cr.lt ar sužinota teikiant paslaugas UAB Creditreform Lietuva klientams.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome?

UAB Creditreform Lietuva tvarko šiuos pagrindinius asmens duomenis:

 1. Duomenys, reikalingi tapatybei nustatyti: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas ar gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, lytis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, tapatybės kortelės ir pan.) duomenys, prisijungimo prie duomenų bazės pseudonimas (login);

 2. Duomenys, susiję su Jūsų vietos nustatymu: gyvenamosios ir/ar darbo vietos adresas arba kitas nurodytas adresas korespondencijai (taip pat ir žymos apie korespondencijos tinkamą ar netinkamą įteikimą), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, vardas (pseudonimas) socialiniuose tinkluose, IP adresas, prisijungimo prie duomenų bazės vieta;

 3. Duomenys apie Jūsų turtinę padėtį ir galėjimą vykdyti įsipareigojimus: dirbate/nedirbate, finansiniai įsipareigojimai, pajamų (lėšų) šaltinis, duomenys apie turtą, įsiskolinimus, banko sąskaitą, kredito istorijos duomenys, Antstolių informacinės sistemos duomenys, informacija apie bankroto bylas, išskirtinais atvejais apie teistumą, negalėjimą verstis tam tikra veikla, atimta teise eiti tam tikras pareigas, teismų informacija;

 4. Duomenys apie Jūsų profesiją ar kvalifikaciją: esama ar buvusi darbovietė, profesija, išsilavinimas, mokymosi įstaiga ir kita informacija, kurią surenkame mes arba atskleidžiate patys (pavyzdžiui savo gyvenimo aprašymuose ar motyvaciniuose laiškuose);

 5. Duomenys apie Jūsų dalyvavimą juridiniuose ar jiems prilyginamuose asmenyse: duomenys apie vadovavimą ar buvimą dalyviu ar valdymo organo nariu, informacija apie einamas pareigas, juridinių asmenų ar jiems prilyginamų asmenų kontaktiniai duomenys (telefonai, adresai, el.pašto adresai, IP adresai ir kt.);

Iš kur gavome Jūsų duomenis?

Duomenų apie Jus gavimo šaltiniu dažniausiai esate Jūs, kuomet kreipiatės į UAB Creditreform Lietuva dėl paslaugų gavimo, aplikuodami įsidarbinant, vykdydami darbo ar kitą sutartį, mokėdami įmokas UAB Creditreform Lietuva iš Jūsų į banko sąskaitą ar mokėjimus grynaisiais pinigais, susisiekiate su UAB Creditreform Lietuva telefonu, įprastu ar el.paštu, užpildote formą mūsų pateiktas duomenų pildymo formas arba dėl kokios nors priežasties paliekate UAB Creditreform Lietuva savo duomenis.

UAB Creditreform Lietuva Jūsų asmens duomenis tam tikrais atvejais gali gauti ne tiesiogiai iš Jūsų, bet iš kitų šaltinių, pavyzdžiui: iš Jūsų kreditoriaus, viešų ir privačių registrų, institucijų ar trečiųjų asmenų (jeigu esate UAB Creditreform Lietuva ar jos kliento skolininkas ar skolininko atstovas), kai juridiniai ar jiems prilyginti asmenys pateikia duomenis, susijusius su jų darbuotojais vykdant sutartis (net ir kurių šalis arba šalies atstovas nebūtinai esate).

Kam ir kaip galime atskleisti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis UAB Creditreform Lietuva gali atskleisti šiais atvejais: valstybės įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymu pavestas funkcijas; įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams; UAB Creditreform Lietuva buhalterinę apskaitą tvarkantiems asmenims; kredito ir finansų įstaigoms, finansinių paslaugų tarpininkams ir draudimo paslaugų teikėjams; viešųjų registrų tvarkytojams; tretiesiems asmenims, turintiems teisėtą interesą ar Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo; tretiesiems asmenims, gaunantiems informaciją apie juridinį ar jam prilygintą asmenį, kurio dalyvis, valdymo organas ar darbuotojas Jūs esate.

UAB Creditreform Lietuva taiko reikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkančias technines saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo. Savo veikloje UAB Creditreform Lietuva naudoja tik tvarkingą, saugią, nuolat atnaujinamą techninę ir programinę įrangą, organizacines (vidines) priemones, ne tik ribojančias išorinę neautorizuotą prieigą prie duomenų, bet ir suteikiančias prieigą prie duomenų tik apibrėžtam ratui darbuotojų ar paslaugų teikėjų ir tik tiek, kiek yra būtina vykdant pavestas darbines ar kitas užduotis.

Jeigu asmens duomenų tvarkymu UAB Creditreform Lietuva vardu užsiima trečioji šalis, UAB Creditreform Lietuva naudojasi paslaugomis tik tokių asmenų, kurie garantuoja tinkamą techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą, atitinkantį teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą.

Kokios Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

 1. Kreiptis į UAB Creditreform Lietuva su prašymu suteikti informaciją apie UAB Creditreform Lietuva tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

 2. Kreiptis į UAB Creditreform Lietuva su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

 3. Kreiptis į UAB Creditreform Lietuva su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Creditreform Lietuva arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 5. Jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB Creditreform Lietuva veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į UAB Creditreform Lietuva bet kuriuo Jums patogiu būdu (telefonu, el. paštu, atvykę į UAB Creditreform Lietuva buveinę ar įprastu paštu);

 6. Nepavykus išspręsti klausimo su UAB Creditreform Lietuva, visuomet turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę Lietuvoje.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus:

 1. Tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 2. Renkami nustatytais aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

 3. Adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);

 4. Tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);

 5. Tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Jūsų duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

Kiek laiko yra saugomi Jūsų duomenys?

UAB Creditreform Lietuva saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB Creditreform Lietuva teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Kur kreiptis?

Jeigu turite klausimų arba jums kyla neaiškumų dėl to, kaip UAB Creditreform Lietuva tvarko jūsų Asmens duomenis, arba jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, UAB Creditreform Lietuva jus kviečia susisiekti su mumis telefonu, el. paštu arba raštu.

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus Jūs galite pateikti UAB Creditreform Lietuva duomenų apsaugos pareigūnui telefonu +370 (5) 2661393, el. paštu duomenuapsauga@creditreform.lt, arba paštu adresu A. Jakšto g. 9-225, Vilnius.Nuolat tobulindami ir plėtodami savo paslaugas ir duomenų bazę galime keisti šią privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės ir teisėti interesai nebus apriboti. Padarę esminių pakeitimų apie tai informuosime tokia pačia forma, kokia buvote informuoti apie aktualią privatumo politikos redakciją.

© 2021 Verband der Vereine Creditreform e.V.

Creditreform Lietuva UAB

A. Jaksto 9-225
LT-01105 Vilnius
 
Tel: +370 52 66 13 80
Fax: +370 52 79 13 08
 
info@creditreform.lt
www.creditreform.lt

USt-Id Nr.: LT222827314

Kontakt